Team Truckservice AS

Vår opplæring gir deg den beste kunnskap

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Sertifisert sikkerhetsopplæring på lastebilkran

E-post Skriv ut

 

HOVEDMÅL:  
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg
grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker
ved bruk unngås.
 
DELMÅL:
Opplært person skal:
 
1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av
lastebilkraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan
forebygges. 
 
2. Kunne forklare hvordan de vanligste typer lastebilkraner er konstruert og
montert på forskjellige typer kjøretøy.
 
3. Kunne forklare grunnprinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte, samt
viktigheten av vedlikehold. 
 
4. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved betjening av lastebilkraner
med spaker og fjernstyring.
 
5. Kunne redegjøre for riktig oppstilling av kran og hvilke belastninger de er
konstruert for.
 
6. Kjenne til regler og hvilke forholdsregler som gjelder for bruk av kraner i
nærheten av elektriske ledninger.
 
7. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsbestemmelser for føring av kran og
angi hvilke forholdsregler som må tas for sikker bruk av lastebilkraner.
 
8. Kunne forklare viktige kontrollpunkter på lastebilkraner før, under og etter
bruk.
 
9. Forstå prinsippene for stabilitet på lastebilkraner, og ha forståelse for
veltelinjer mht. stabilitet og arbeidsområde ved bruk. 
 
10. Kunne bruke lastdiagram for å finne ut løftekapasiteter og arbeidsområder for
lastebilkraner.
 
11. Kunne forklare funksjon og virkemåte for overlastsikkerhetsutstyr som er
montert på lastebilkraner
 
12. Kunne redegjøre for hvorfor kraner skal sertifiseres og kontrolleres av
sakkyndig virksomhet i Norge, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken
dokumentasjon som skal forefinnes før kraner tas i bruk. 
 
13. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. konstruksjon,
montering og bruk av lastebilkraner.
 
 
14. Kunne redegjøre for aktuelle bestemmelser i kjøretøyforskriften når det gjelder
innfesting av kran og påbygg, og vegtrafikklovgivningens bestemmelser når
det gjelder sammenlegging av lastebilkran og sikring av last / kran.
 
15. Kunne redegjøre for aktuelle lover og forskrifter for personbefordring.

Les hele opplæringsplanen hos SGS