Team Truckservice AS

Vår opplæring gir deg den beste kunnskap

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Sertifisert sikkerhetsopplæring på truck. Truck over 10 tonn

E-post Skriv ut

Opplært person skal:
 
 1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck,
ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges. 
 
 2. Kunne forklare grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt
krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold. 
 
 3. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved truckkjøring.
 
 4. Kjenne til de forskjellige trucktyper og angi deres bruksområde.
 
 5. Kjenne til motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under                
forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.                           
 
 6. Forklare hva som menes med løftekapasitet, lastens tyngdepunktavstand, og
     løftehøyde.
 
 7. Kjenne til at truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av
 tilleggsutstyr.
 
 8.  Forstå truckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved
lastens forskjellige tyngdepunktsavstander og løftehøyder. 
 
 9.  Kjenne til de forskjellige typer lastbærere 
 
10.  Kunne gjøre rede for framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last 
    
11.  Kjenne til riktig håndtering av pakker, ruller, langgods og containere
 
12.  Kunne gjøre rede for lasting og lossing av biler, jernbanevogner, containere        
m.v.
 
13.  Kjenne til fremgangsmåten ved sleping av vogner
 
14. Kunne gjøre rede for betydningen av godshåndteringssymboler
 
15.Kjenne til sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff og lading

 

Les hele opplæringsplanen hos SGS