Team Truckservice AS

Vår opplæring gir deg den beste kunnskap

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Sertifisert sikkerhetsopplæring på masseforflytningsmaskiner

E-post Skriv ut

HOVEDMÅL:  
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende
teoretiske kunnskaper om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker ved
bruk unngås.
 
DELMÅL:
Opplært person skal:
 
1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved bruk av
masseforflyttingsmaskiner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan ulykker
kan forebygges. 
 
2. Kunne forklare konstruksjonsprinsipper, funksjon og virkemåte for hovedtypene av
masseforflyttingsmaskiner.
 
3. Ha forståelse for viktigheten av å vedlikeholde masseforflyttingsmaskiner. 
 
4. Kunne redegjøre for hvordan masseforflyttingsmaskiner skal brukes og betjenes
riktig.
 
5. Kunne regler og forholdsregler for bruk av masseforflyttingsmaskiner i nærheten av
høgspentledninger/kabler. 
 
6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter som er relatert til de arbeider som utføres
med masseforflyttingsmaskiner.
 
7.  Kunne krav gitt i ”Forskrift om graving og avstiving av grøfter”,  samt viktige
geotekniske prinsipper
 
8. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsbestemmelser for føring av
masseforflyttingsmaskiner, og angi hvilke forholdsregler som må tas for at føreren
skal kunne verne seg selv, omgivelsene og annet personell mot ulykker.
 
9. Kunne forklare viktige kontrollpunkter for masseforflyttingsmaskiner før, under og
etter bruk.
 
10. Forstå prinsippene for stabilitet på masseforflyttingsmaskiner, samt ha kunnskap
om veltefaren ved bruk. 
 
11. Kunne redegjøre for hvilke krav som stilles når masseforflytningsmaskin brukes til
løft.
 
12. Kunne redegjøre for hvilke krav som stilles til løfteredskap og riktig bruk av ulike
løfteredskap. 
 
13. Kunne redegjøre for riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løft.
 
14. Kunne redegjøre for hvorfor og hvordan masseforflyttingsmaskiner sertifiseres og
kontrolleres av sakkyndig virksomhet. 

15. Kunne redegjøre for hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før
masseforflyttingsmaskiner tas i bruk.
 
16. Kjenne til hvilket regelverk som gjelder vedr. konstruksjon og bruk av
masseforflyttingsmaskiner.
 
17. Kunne redegjøre for aktuelle bestemmelser i  førerkortforskriften som gjelder
masseforflyttingsmaskiner.

Les hele opplæringsplan hos SGS